Informacje ogólne

W 2011 roku Gmina Zagórz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
28 sierpnia 2012 roku Gmina Zagórz podpisała z Władzą wdrażającą Programy Europejskie umowę na dofinansowanie projektu.
Głównym założeniem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy poprzez:

 • zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej (grupa wytypowana zgodnie z opisem działania 8.3) – 140 gospodarstw domowych, w tym 18 osób niepełnosprawnych,
 • wzrost dostępności innowacyjnych,
 • zwiększenie dostępności rynku pracy i edukacji,
 • wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych
 • zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu

Cele szczegółowe projektu

 • zapewnienie dostępu do Internetu uprawnionym mieszkańcom – 140 gospodarstw domowych, 42 jednostki organizacyjne Beneficjenta,
 • zakup sprzętu komputerowego i przeprowadzenie szkoleń dla grupy docelowej,
 • podnoszenie umiejętności korzystania z Internetu,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach,
 • walka z marazmem społecznym wynikającym z wykluczenia społecznego z powodów materialnych,
 • aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych,
 • budowa infrastruktury gwarantującej dostęp do Internetu dla grupy docelowej.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 7 203 886,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 7 203 386,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 6 122 878,10 PLN
Okres realizacji: 10.2011 – 12.2015


Do uzupełnienia
Gmina miejsko – wiejska Zagórz położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim.

Gmina Zagórz sąsiaduje z następującymi gminami:
– od strony północnej graniczy z Miastem Sanok i gminą wiejską Sanok,
– od zachodu z gminą wiejską Sanok, gminą Bukowsko i gminą Komańcza,
– od południa z gminą Baligród i gminą Komańcza,
– od wschodu z gminą Baligród i gminą Lesko.

Administracyjnie Gminę Zagórz tworzy miasto i 11 sołectw:
Czaszyn, Łukowe, Mokre, Morochów, Olchowa, Poraż, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Średnie Wielkie, Zahutyń, Kalnica.

Miasto Zagórz podzielone jest na 11 osiedli:
Dolina, Leska Góra, Nowy Zagórz, Stary Zagórz, Osiedle Domków Jednorodzinnych, Pod Klasztorem, Skowronówka, Wielopole, Zasław Bloki, Zasław za Torami, Żabnik.

Gmina Zagórz jest bieszczadzką gminą rozpościerającą się na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich, Dołów Jasielsko – Sanockich i Bieszczadów. Często też Zagórz określany jest bramą Bieszczadów. Analizowana Gmina leży na południowo-wschodnim krańcu Polski w dolinie rzeki Osławy i potoku Tarnawki, w odległości 40km od przejść granicznych na Słowację i Ukrainę.

W Zagórzu krzyżują się dwie linie kolejowe: Jasło-Zagórz i Przemyśl – Chyrów – Zagórz – Łupków. Można stąd dojechać na Słowację lub Ukrainę, co sprzyja uprawianiu turystyki międzynarodowej. Położenie Zagórza na skrzyżowaniu arterii komunikacyjnych kolejowych oraz drogowych (droga krajowa Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko – granica państwa, droga wojewódzka Zagórz – Komańcza, sieć dróg powiatowych oraz gminnych, które pełnią funkcję połączeń o znaczeniu lokalnym dla potrzeb gospodarczych i społecznych powiatów gmin) czyni Zagórz znakomitą bazą wypadową dla turystów zwiedzających atrakcyjne miej-sca regionu.

Gmina jest dobrze usytuowana w stosunku do ponadlokalnych ośrodków miejskich regionu: Sanoka, Rzeszowa, Krosna czy Przemyśla. Położenie Zagórza w stosunku do planowanych autostrad i dróg ekspresowych:
– połączenie z Autostradą A4 – Rzeszów Węzeł Zachodni – 85 km
– połączenie z drogą ekspresową S19 – Domaradz – 42,6 km.

Źródło: www.zagorz.pl

stopka-ue-fulwidth