Ogłoszenie o II naborze do projektu

Kategoria Informacje

Informujemy że, w terminie od 24.09.2014 r. do 01.10.2014 r. trwa dodatkowy nabór do projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz”.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 137 gospodarstw domowych (w obecnym naborze 100 gospodarstw) zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Zagórz. Kryteria wyboru gospodarstw do projektu: – gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, – gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, – dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, – osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, – rodziny zastępcze, – rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, – osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł), – dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” – 1.226,95 zł.
Każde gospodarstwo domowe, które złoży poprawnie wypełniony wniosek i zostanie zakwalifikowane do projektu podpisze umowę, otrzyma zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.zagórz.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu. Wnioskodawca składający wniosek powinien zapoznać się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5 w terminie do 01.10.2014 r. godz. 15.00.

Regulamin naboru
Formularz zgłoszeniowy
Umowa Użyczenia dla Beneficjenta
Ogłoszenie II nabór